Národní knihovna České republiky

  • na webu
  • v katalogu
  • eds katalog
Nacházíte se zde: Úvod Sbírky Podle specializace Fondy příručních knihoven

Fondy příručních knihoven

V jednotlivých studovnách se pro použití bez čekání na expedici ze skladu vytvářejí příruční knihovny. Dokumenty do nich zařazené mohou posloužit pro rychlé zjištění či ověření faktů či jako vodítko pro výběr dalších informačních zdrojů.

Významný podíl na sbírkách příručních knihoven mají několika- až mnohasvazkové encyklopedie, ať již všeobecného nebo oborového zaměření. Encyklopedie, lexikony a slovníky jsou svým zpracováním diferencovány podle různých skupin uživatelů (např. vysokoškolští studenti, vědečtí pracovníci, experti z praxe atd.). V některých případech jsou ve studovnách k dispozici obsahově obdobné encyklopedie z různých časových období, což uživatelům umožňuje studovat pojetí různých problémů ve vývoji.

Další okruh obsahu příručních knihoven představují úvody do studia jednotlivých oborů, učebnice, souhrny znalostí jednotlivých oborů pro různé kategorie uživatelů, sbírky dokumentů a materiálů apod.

Příruční knihovny rovněž zpravidla obsahují výběr periodik.

Fond příručních knihoven doplňuje také nabídka elektronických informačních zdrojů, které slouží pro přístup k dílčím faktovým informacím či pro vyhledávání literatury. Jde o zdroje nejen kvalitní obsahem, ale i vyspělé svým rozhraním, jehož funkce poskytují rozvinuté a mnohdy sofistikované funkce (jako např. hypertextové propojení odkazů na literaturu, údaje o počtu citací aj.).

Doplňování

Tištěné dokumenty v příručních knihovnách jsou doplňovány především nákupem, případně i výměnou či dary. On-line zdroje jsou zpřístupňovány na základě předplacené licence.

Zpřístupnění

Sbírky příručních knihoven se zpřístupňují v jednotlivých studovnách, nelze z nich půjčovat mimo budovu knihovny. Výjimkou z výlučně prezenčního půjčování mohou být výpůjčky v rámci meziknihovních výpůjčních služeb – i ty se však připouštějí jen v omezené míře a nikoli paušálně.

Informace o dostupnosti spolu se značkou vyjadřující umístění na konkrétním regále se uvádějí v elektronickém katalogu NKČR, v dílčí bázi NKC/Ve studovně [Katalogy a databáze Národní knihovny ČR >> NKC >> Dílčí báze >> Dokumenty dostupné ve studovnách (volný výběr, u služby)]. Většina jednotek je v příručních knihovnách volně přístupná (v kolonce „Další info“ je text „volný výběr“) pro uživatele Národní knihovny ČR během provozu té které studovny a podle jejích pravidel, o některé je třeba požádat u služby ve studovně (v kolonce „Další info“ je text „požádejte u služby - ...“), služba požadované vydá bez čekání. Elektronické dokumenty na pevném nosiči (nejčastěji CD-ROM) jsou k dispozici pouze na požádání u služby.

Z tištěných dokumentů lze zhotovovat – v souladu s pravidly na ochranu fondů – kopie na papír, z elektronických dokumentů (u kterých to technicky připadá v úvahu) výtisky. Pro osobní potřebu lze bez použití intenzivního světla zhotovit kopii vneseným přístrojem.

Studovna /

Uživatelský prostor

Umístění

Zaměření

Poznámka

Hala služeb

přízemí, od vchodu do budovy doprava kolem šatny

Sbírka zákonů (1945-aktuální)

kopírování na místě

Všeobecná studovna

přízemí, na hlavní chodbě, barokní portál (přes předsálí, dveře vpravo)

základní literatura ze všech oblastí poznání, zejména všeobecné a oborové encyklopedie, jazykové slovníky, právní publikace (mj. Sbírka zákonů, 1918-2007; Úřední list Československé republiky aj.)

kopírování v sousední Studovně společenských a přírodních věd

Studovna společenských a přírodních věd

přízemí, na hlavní chodbě vpravo, dveře č. 24

monografie, příručky, encyklopedie, kompendia s důrazem na humanitní a společenskovědní obory a přírodní vědy, včetně elektronických dokumentů

kopírování na místě

Referenční centrum

přízemí, naproti kontrolnímu stanovišti, dveře č. 81

  • všeobecné a oborové encyklopedie, bibliografie, biografické, jazykové a odborné slovníky a další referenční literatura
  • licencované databáze přístupné on-line a na CD-ROM - převážně článkové databáze, národní bibliografie, databáze referenčního charakteru
  • elektronické zdroje na volném Internetu
  • kopírování na místě,
  • tisk a – podle podmínek poskytovatele – ukládání výstupů z databází

Studovna vědeckých pracovníků

přízemí, na konci hlavní chodby vpravo, dveře č. 35

všeobecné a oborové encyklopedie a monografická literatura se zaměřením na literární vědu, jazykovědu, vědy o umění

dokumenty ke kopírování přenese knihovník do sousední studovny

Studovna periodik

2. poschodí (zadním schodištěm či výtahem), vlevo, dveře č. 249

  • kopírování na místě, tisk a – podle podmínek poskytovatele – ukládání výstupů z databází
  • povinné výtisky periodik národní produkce se objednávají

Studovna rukopisů a starých tisků

1. poschodí (zadním schodištěm či výtahem), proti vstupu, dveře č. 152

 

kopírování na objednávku zprostředkuje knihovník

Studovna hudebního oddělení

1. poschodí (schodištěm od vstupu), do chodby proti schodišti a doprava, dveře č. 133

 

o možnostech kopírování informuje knihovník

Slovanská knihovna

3. poschodí (schodištěm od vstupu), opakovaně doprava, dveře č. 302

 

kopírování na místě

Knihovna knihovnické literatury

2. poschodí (zadním schodištěm či výtahem), vpravo, dveře č. 239

 

kopírování a tisk z databází zprostředkuje knihovník, podle podmínek poskytovatele ukládání výstupů z databází

Studovna Hostivař

Národní knihovna České republiky, Centrální depozitář Hostivař, Praha 10 – Hostivař, Sodomkova 2

menší soubor jazykových slovníků, encyklopedií a monografické literatury

kopírování na místě – provádí knihovník

Zdeněk Matušík

06.10.2021
E-zpravodaj Facebook Twitter Instagram Youtube