Národní knihovna České republiky

  • na webu
  • v katalogu
  • eds katalog
Nacházíte se zde: Úvod Služby Chci službu Služby pro zdravotně znevýhodněné

Služby pro uživatele a návštěvníky se zdravotním znevýhodněním

Národní knihovna ČR nabízí uživatelům se zdravotním znevýhodněním kromě standardních služeb také služby přímo orientované na uživatele se specifickými potřebami. Veškeré služby uváděné a specifikované v této sekci webových stránek Národní knihovny ČR jsou podmíněny předložením zdravotního průkazu TP, ZTP, ZTP/P .

Pro výpůjční služby (knih, časopisů a novin aj.), a to i na místě, užívání licencovaných databází a zprostředkování meziknihovní výpůjční služby je třeba platný čtenářský průkaz Národní knihovny ČR.

Speciální služby pro držitele průkazu ZTP/P

Služba osobní asistence

Zdravotně znevýhodnění uživatelé třetího stupně (držitelé průkazu ZTP/P) mají právo ve všech prostorách a při všech úkonech v Národní knihovně ČR využívat asistenční služby doprovázející osoby. Doprovod je ke vstupu a zprostředkování všech služeb ve prospěch zastupované osoby oprávněn:

1)      buď předložením platného čtenářského průkazu zastupované osoby a ověřenou plnou mocí od zastupovaného,
2)      nebo předložením plné moci podepsané před pracovníkem Národní knihovny ČR a vlastního občanského průkazu, případně pasu.

Zmíněnými doklady je doprovázející osoba povinna se na vyzvání od pracovníků Národní knihovny legitimovat.

Doprovod s asistenčním psem

Držitel průkazu ZTP/P s platným čtenářským průkazem má právo se po všech prostorách Národní knihovny pohybovat v doprovodu asistenčního psa.

Služba knihovnické asistence

Osoba se zdravotním znevýhodněním s průkazem ZTP/P má možnost požádat o knihovnickou asistenci vedenou knihovníkem/icí Národní knihovny ČR. Tato osoba (asistent) je uživateli k dispozici po předem dohodnutou dobu v konkrétním termínu a čase. Kromě standardních informačních, referenčních a konzultačních služeb zajišťuje asistent, pakliže je o to uživatelem požádán, osobně kopírovací služby na samoobslužných kopírovacích zařízeních a zprostředkovává reprografické služby na pracovišti Národní knihovny ČR v přednostním režimu od 9 do 14.30 hodin, reprografické služby v pozdějších hodinách zajistí asistent ve standardním režimu. O službu knihovnické asistence lze požádat e-mailem na adrese asistent@nkp.cz , telefonicky na telefonním čísle +420 221 663 248, anebo osobně u informačního pultu v Hale služeb Národní knihovny ČR nejpozději den předem. Konkrétně: objednáte-li službu knihovnické asistence do 14 hodin, budeme se Vám ve Vámi zvoleném čase věnovat nejdříve následující pracovní den. Jestliže si službu objednáte po 14. hodině, můžeme se Vám věnovat ve Vámi stanoveném čase ob jeden pracovní den. Službu knihovnické asistence lze objednat od pondělí do pátku vyjma státních svátků a dnů, kdy je Národní knihovna ČR z provozních důvodů zavřena. Konkrétně: pokud objednáte službu knihovnické asistence v pátek, budeme se Vám věnovat v úterý. Obdobně je třeba počítat s delší lhůtou vyřízení objednávky na službu knihovnické asistence v případě státních svátků, atd. Kontaktním místem je pult Informací v Hale služeb. Objednávka knihovnické asistence je závazná po vzájemném potvrzení.

Asistence při kopírování na samoobslužných zařízeních

Osoby se zdravotním znevýhodněním (držitelé průkazu ZTP/P) mohou kdykoli během provozní doby Národní knihovny ČR požádat o pomoc při kopírování tištěné předlohy, anebo tisku z elektronických dokumentů z fondů Národní knihovny ČR službu v Hale služeb, anebo v jednotlivých studovnách. V případě, že zdravotní důvody znemožňují čtenáři obsluhovat kopírovací zařízení, knihovník části knihovních jednotek, anebo celé knihovní jednotky, které lze kopírovat samoobslužně, uživateli okopíruje, větší počet stránek v závislosti na provozních okolnostech.

Zařízení pro samoobslužné kopírování jsou uživateli k dispozici ve studovnách:

  • Studovna společenských a přírodních věd
  • Referenční centrum
  • Studovna periodik
  • Slovanská knihovna
  • Hala služeb

Služba přednostního využívání reprografických služeb na objednávku

Tato služba je součástí služby knihovnické asistence, samostatně se neposkytuje. Na tuto službu mají nárok pouze osoby ZTP/P, které si objednaly službu knihovnické asistence. Přednostně kopírovat lze pouze ve všední dny (9 – 14.30 hodin).

Služba, která obsahově navazuje na  Pokyny pro využívání reprografických služeb v Národní knihovně ČR, umožňuje zdravotně znevýhodněnému uživateli s platným zdravotním průkazem ZTP/P požádat asistenta o přednostní zhotovení kopií z fondu Národní knihovny ČR z rezervovaných knihovních jednotek. V praxi to znamená, že asistent (knihovník/ice Národní knihovny ČR) v době od 9.00 hodin do 14.30 hodin odnese předlohu na reprografické oddělení Národní knihovny ČR, následně zajistí vyzvednutí kopií z reprografického oddělení Národní knihovny ČR, které budou ještě týž den předány uživateli.

V přednostním reprografickém režimu se kopírují tyto formáty v uváděném množství:

Tištěná předloha …. tištěná kopie A4 čb/bar …. do 50 stran
Tištěná předloha …. tištěná kopie A3 čb/bar …. do 10 stran
Digitální předloha (digitální knihovna Kramerius) …. papírová kopie A3/A4 čb/bar …. do 10 stran
Hotový mikrofilm z fondu NK ….. tištěná kopie A3/A4 …. do 10 polí z mikrofilmu

Služba elektronické dodávání dokumentů osobám ZTP/P s těžkým poškozením zraku

Pro objednávání elektronických kopií monografií a jiných velkých celků z fondu Národní knihovny ČR, pokud to dovoluje zákon, kontaktujte Sjednocenou organizací nevidomých a slabozrakých ČR (dále SONS). Informace o digitální knihovně organizace SONS naleznete na http://www.sons.cz/docs/knihovna/, případně na e-mailové adrese: digitech@sons.cz.

Služby poskytované NK ČR osobám TP, ZTP, ZTP/P

Registrace čtenářů a prodlužování  čtenářských legitimací

Osoby, jež se prokáží platným průkazem TP, ZTP, ZTP/P, mají nárok na zaregistrování a následné prodlužování registrace zdarma.

Předložení průkazu TP, ZTP, ZTP/P namísto jednodenní vstupenky pro vstup do NK ČR

Osoby, jež předloží průkaz TP, ZTP, ZTP/P (v posledním případě včetně doprovázející osoby), mají přístup do prostor a studoven Národní knihovny ČR zdarma za podmínek (prolink na Přehled služeb poskytovaných NK ČR osobám s průkazem TP, ZTP, ZTP/P) vztahujících se na osoby s jednodenní vstupenkou.

Reprografické služby Národní knihovny ČR

Standardní reprografické služby platné pro veškeré uživatele Národní knihovny jsou i pro uživatele s průkazem TP, ZTP, ZTP/P  nabízeny dle platných pravidel. O reprografické služby lze zažádat osobně v jednotlivých studovnách, poštou na korespondenční adrese: Národní knihovna ČR, Oddělení referenčních a meziknihovních služeb, Klementinum 190, 110 00 Praha 1 a e-mailem na adrese: reference@nkp.cz . V případě, že se uživatel osobně prokáže průkazem TP, ZTP či ZTP/P nebo zašle tištěnou/elektronickou kopii průkazu TP, ZTP, ZTP/P, má nárok požadovat účtování poplatků za níže uvedené služby ve snížené sazbě (viz tabulka Poplatky za služby pro osoby TP, ZTP, ZTP/P).  Hotovou zásilku si lze vyzvednout osobně, anebo si ji nechat zaslat bezplatně poštou jako obyčejné psaní.

07.02.2024
E-zpravodaj Facebook Twitter Instagram Youtube