Národní knihovna České republiky

 • na webu
 • v katalogu
 • eds katalog
Nacházíte se zde: Úvod Služby Důležité odkazy Knihovní řád a další pravidla Podmínky Vzdálené registrace

Podmínky Vzdálené registrace

Příloha č. 4 ke Knihovnímu řádu Národní knihovny České republiky

I. Společné podmínky Vzdálené registrace

 1. V souladu s touto přílohou se žadatel může v NK ČR registrovat s použitím elektronických a jiných technických prostředků.
 2. Žadatel uhradí registrační poplatek na 1 rok (365 dnů). Výše registračního poplatku se řídí platným Ceníkem, přílohou č. 7 Knihovního řádu. Úhradu lze provést pouze prostřednictvím online platby.
 3. Při Vzdálené registraci nevystavuje NK ČR uživatelům čtenářský průkaz. Mohou však o něj zažádat osobně v Hale služeb, podrobněji viz bod. 2.1.5 části čtvrté Knihovního řádu.
 4. Všechny informační zdroje a informace v nich uložené je uživatel povinen používat v souladu s platnými právními předpisy.

II. Vzdálená registrace prostřednictvím bankovní identity (BankID)

 1. Žadatel na https://registrace.nkp.cz zvolí registraci přes bankovní identitu. Podmínkou je, aby žadatel již měl aktivovanou bankovní identitu, tj. aby měl přístupové údaje do svého internetového bankovnictví u banky, která svým klientům bankovní identitu poskytuje. Věková hranice, od které je možné využívat bankovní identitu, se může u jednotlivých bank lišit.
 2. Ze seznamu bank podporujících bankovní identitu žadatel zvolí příslušnou banku, přihlásí se do svého internetového bankovnictví a postupuje dle pokynů k ověření identity.
 3. Žadatel odsouhlasí údaje předávané do NK ČR. Část z nich je stanovena jako povinná, u zbývajících záleží na rozhodnutí žadatele, zda je NK ČR poskytne. Jestliže žadatel nesouhlasí, aby byly NK ČR předány údaje, které jsou označeny jako povinné, proces Vzdálené registrace nemůže být dokončen. Údaje předané prostřednictvím bankovní identity není možné v průběhu registrace jakkoliv upravovat.
 4. V průběhu registrace je žadatel dále vyzván, aby:

  a. doplnil svou kontaktní adresu v případě, že se liší od adresy trvalého pobytu;
  b. se seznámil s Knihovním řádem NK ČR a zaškrtnutím okénka vyjádřil závazek se jím řídit;
  c. zaškrtnutím okénka vyjádřil souhlas s textem smlouvy o poskytování knihovnických a informačních služeb na základě registrace provedené vzdáleně (dále jen „Smlouva).

 5. Žadatel, který chce jako držitel TP, ZTP, ZTP/P uplatnit nárok na slevu, vloží v průběhu registrace do online registračního formuláře kopie příslušných dokladů, a to ve formátech PDF nebo JPEG.
 6. Úhradu lze provést pouze prostřednictvím online platby. V případě, že je žadatel v průběhu registrace vyzván k platbě a tuto platbu neprovede okamžitě během procesu registrace, Vzdálenou registraci není možné dokončit.
 7. V případě, že žadatel na počátku procesu registrace uplatnil nárok na slevu (držitel TP, ZTP, ZTP/P) a do online registračního formuláře rovněž vložil příslušné doklady, nebo že systém automaticky vyhodnotil nárok na slevu na základě data narození uživatele, systém nevyžaduje platbu registračního poplatku a Vzdálená registrace proběhne zdarma (viz Ceník).
 8. Po úspěšném dokončení Vzdálené registrace registrovaný uživatel od NK ČR e-mailem obdrží:

  a. ID uživatele;
  b. automaticky vygenerované heslo, které je zasíláno v samostatném e-mailu;
  c. instrukce k přihlášení;
  d. potvrzení o úhradě registračního poplatku NK ČR (pokud neuplatnil nárok na slevu);
  e. uzavřenou Smlouvu;
  f. Knihovní řád NK ČR.

 9. ID uživatele slouží po dokončení Vzdálené registrace jako přihlašovací údaj k jednotlivým poskytovaným službám. Automaticky vygenerované heslo si uživatel může kdykoliv změnit na heslo vlastní, a to ve svém čtenářském kontě.
 10. Přístup ke zdrojům a službám dostupným pro uživatele registrované vzdáleně je automaticky aktivován do 10 minut od úhrady registračního poplatku, respektive od dokončení procesu registrace v případě uživatele, kterému byl automaticky uznán nárok na slevu z důvodu věku. Žadateli, který při registraci uplatnil nárok na slevu jako držitel TP, ZTP, ZTP/P, je Vzdálená registrace dokončena manuálně pracovníkem NK ČR až po kontrole dokladů opravňujících k přiznání slevy. Aktivace Vzdálené registrace je v tomto případě oznámena registrovanému uživateli e-mailem. Stejnou formou je žadatel informován v případě, že vložené doklady nebyly uznány a slevu nelze přiznat. V takovém případě je registrace zrušena.
 11. Proces Vzdálené registrace nelze dokončit v případě, že:

  a. žadatel během registrace nepovolí předání povinných údajů NK ČR;
  b. žadatel neprovede během procesu registrace požadovanou úhradu registračního poplatku;
  c. žadatel neuvede informace o své kontaktní adrese;
  d. žadatel nevyjádří souhlas s Knihovním řádem NK ČR a závazek se jím řídit;
  e. žadatel neposkytne souhlas se zněním Smlouvy;
  f. žadatel uplatňuje nárok na slevu jako držitel TP, ZTP, ZTP/P, který NK ČR dle vložených dokumentů neuzná jako oprávněný;
  g. uživatel je již v NK ČR z minulosti evidován - v těchto případech je nutné kontaktovat Halu služeb.

 12. NK ČR je oprávněna Vzdálenou registraci zrušit v případě, že do 7 kalendářních dnů od registrace vyplyne, že žadatel uplatnil nárok na slevu, aniž by z vložených dokladů vyplývalo, že na slevu má nárok. V takovém případě NK ČR ještě žadatele kontaktuje na jeho e-mailové adrese uvedené při registraci a vyzve ho k doložení podkladů pro nárok na slevu. Pokud uživatel do 10 kalendářních dnů od této výzvy podmínky nesplní, registrace bude zrušena a účet bude smazán.
 13. Ve stejné lhůtě jako v bodě 12 je NK ČR rovněž oprávněna Vzdálenou registraci zrušit v případě, kdy dojde k duplicitní registraci z důvodu změny jména. Již uhrazený registrační poplatek bude vrácen na účet, ze kterého byl zaplacen, a to do 14 pracovních dnů ode dne, kdy NK ČR uživateli oznámí, že Vzdálená registrace bude zrušena.

III. Vzdálená registrace s použitím datové schránky, kvalifikovaného elektronického podpisu nebo zaručeného elektronického podpisu založeného na kvalifikovaném certifikátu, úředně ověřeného podpisu

 1. Žadatel, který se chce v NK ČR Vzdáleně zaregistrovat s použitím datové schránky, kvalifikovaného elektronického podpisu nebo zaručeného elektronického podpisu založeného na kvalifikovaném certifikátu nebo úředně ověřeného podpisu, provede v Online katalogu NK ČR předregistraci. Úspěšné provedení předregistrace je potvrzeno na obrazovce a též zasláním automatické zprávy na e-mailovou adresu, kterou žadatel uvedl při předregistraci.
 2. Po úspěšné předregistraci získá uživatel od NK ČR:

  a. ID uživatele - zobrazuje se po dokončení předregistrace, uvedeno je též ve zprávě, kterou NK ČR automaticky zašle na e-mailovou adresu uživatele;
  b. odkaz pro online úhradu registračního poplatku - uveden je ve zprávě, kterou NK ČR automaticky zašle na e-mailovou adresu uživatele;
  c. Smlouvu - je také součástí zprávy, kterou NK ČR automaticky zašle na e-mailovou adresu uživatele.

 3. ID uživatele bude sloužit i po dokončení Vzdálené registrace jako přihlašovací údaj k jednotlivým poskytovaným službám. Heslo uživatel zadává sám při předregistraci, později ho může změnit ve čtenářském kontě.
 4. V zaslané Smlouvě uživatel zkontroluje a doplní požadované informace (povinné údaje jsou označeny).
 5. Způsob podpisu Smlouvy a jejího předání NK ČR se liší v závislosti na použitém elektronickém či technickém prostředku:

  a. Vzdálená registrace s použitím datové schránky: Uživatel vyplněnou Smlouvu uloží ve formátu PDF. Prostřednictvím datové schránky založené na jméno registrující se fyzické osoby ji zašle NK ČR (datová schránka 5qt8sy8).
  b. Vzdálená registrace s použitím kvalifikovaného elektronického podpisu nebo zaručeného elektronického podpisu založeného na kvalifikovaném certifikátu: Uživatel vyplněnou Smlouvu podepíše kvalifikovaným elektronickým podpisem nebo zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu. Takto podepsanou Smlouvu zašle NK ČR e-mailem na adresu hala.os@nkp.cz.
  c. Vzdálená registrace s použitím úředně ověřeného podpisu: Uživatel vyplněnou Smlouvu vytiskne a nechá legalizovat (ověřit) svůj podpis na Smlouvě na kterémkoli kontaktním místě veřejné správy (např. pobočce České pošty poskytující službu Czech POINT); při legalizaci je nutné předložit platný osobní doklad totožnosti. Podepsanou Smlouvu s ověřovací doložkou do NK ČR doručí buďto poštou na adresu NK ČR (na obálku je nutné uvést HALA SLUŽEB - registrace) nebo naskenovanou Smlouvu zašle na adresu hala.os@nkp.cz. Je nutné naskenovat kompletní Smlouvu včetně ověřovací doložky o legalizaci, akceptován je sken vytvořený na vlastním zařízení uživatele (pod podmínkou adekvátní kvality a čitelnosti výsledného skenu) nebo sken vzniklý v rámci služby Konverze poskytované na Czech POINTu.

 6. NK ČR si vyhrazuje právo odmítnout Smlouvu v případě, že:

  a. text Smlouvy bude uživatelem jakkoliv pozměněn (s výjimkou identifikačních údajů uživatele v hlavičce Smlouvy či v článku II);
  b. v hlavičce Smlouvy a článku II nebudou uvedeny platné údaje uživatele. Pokud se odlišují osobní údaje uživatele uvedené v článku II Smlouvy od údajů v ověřovací doložce pro legalizaci, NK ČR bude považovat za platné údaje zapsané v ověřovací doložce pro legalizaci.
  c. bude NK ČR odeslána z datové schránky, která není založena na jméno registrující se fyzické osoby
  d. Smlouva bude podepsána jiným, než kvalifikovaným elektronickým podpisem nebo zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu

 7. Odkaz pro úhradu registračního poplatku zašle NK ČR na e-mailovou adresu, kterou uživatel zadal při předregistraci. Úhradu lze provést pouze prostřednictvím online platby. Po přijetí platby je uživateli na jeho e-mailovou adresu zasláno potvrzení o úhradě. V případě, že uživatel v průběhu procesu registrace platbu neprovede, Vzdálenou registraci není možné dokončit.
 8. Ze strany uživatele mohou kroky uvedené v bodech 4) a 5) a úhrada registračního poplatku probíhat souběžně. Pokud uživatel uplatňuje některý z nároků na slevu (viz Ceník), je vhodné nejprve NK ČR zaslat podepsanou Smlouvu a doklad pro uznání slevy pro držitele TP, ZTP, ZTP/P a s případnou platbou registračního poplatku vyčkat na výzvu ze strany NK.
 9. Nejpozději do 2 pracovních dnů od zaevidování úhrady registračního poplatku v NK ČR a doručení podepsané Smlouvy / doručení Smlouvy datovou schránkou (podle toho, ke které skutečnosti dojde později) knihovna dokončí registraci, aktivuje přístup ke zdrojům a službám dostupným pro uživatele registrovaného vzdáleně a uživatele bude informovat e-mailem. E-mailem mu zašle též kopii uzavřené Smlouvy.
 10. NK ČR je oprávněna předregistraci zrušit v případě, že do 7 kalendářních dnů od předregistrace nastane některá z následujících situací:

  a. NK ČR od uživatele neobdrží podepsanou Smlouvu a nebude uhrazen registrační poplatek;
  b. NK ČR od uživatele obdrží podepsanou Smlouvu, registrační poplatek nebude uhrazen a z věku či doložených dokladů nevyplyne, že by uživatel měl nárok na slevu. V takovém případě NK ČR ještě uživatele kontaktuje na jeho e-mailové adrese uvedené v předregistraci a vyzve ho k úhradě registračního poplatku. Pokud uživatel do 10 kalendářních dnů od této výzvy úhradu neprovede, již zaslaná Smlouva bude skartována.
  c. Uživatel uhradí registrační poplatek a zároveň NK ČR nebude doručena podepsaná Smlouva. V takovém případě NK ČR uživatele kontaktuje na jeho e-mailové adrese uvedené v předregistraci a vyzve ho k zaslání podepsané Smlouvy. Pokud uživatel do 10 kalendářních dnů od této výzvy podepsanou Smlouvu nezašle, již uhrazený registrační poplatek bude vrácen zpět na účet, z něhož byl zaplacen, a to do 14 pracovních dnů ode dne, kdy NK ČR uživateli oznámí, že Vzdálenou registraci není možné dokončit.

 11. Pokud při dokončování registrace na základě dodané Smlouvy a úhrady registračního poplatku NK ČR zjistí, že daný uživatel již v NK ČR evidován je, NK ČR uživatele kontaktuje a projedná s ním řešení vzniklé situace. V případě, že výsledkem projednání bude rozhodnutí o zrušení konta předregistrace, uhrazený poplatek se vrátí a zaslaná Smlouva se zlikviduje.

   

26.03.2024
E-zpravodaj Facebook Twitter Instagram Youtube