Národní knihovna České republiky

  • na webu
  • v katalogu
  • eds katalog
Nacházíte se zde: Úvod Aktuality Aktuality - archiv Aktuality 2022 Veřejná soutěž na dostavbu depozitáře

Veřejná soutěž na dostavbu depozitáře

Národní knihovna ČR přistoupila k zahájení veřejné soutěže na dostavbu druhé části moderního depozitáře v Praze Hostivaři s kapacitou cca 3 miliony svazků, který bude zárukou pro uložení fondů do roku 2034. Zadavatel stanovuje maximální výši nabídkové ceny na 564 156 895,- Kč bez DPH.

Národní knihovna ČR (dále jen „NK ČR“) je institucí zákonně zodpovědnou, mimo celé řady dalších aktivit, za trvalé uchování bohemikálního knižního kulturního dědictví. Roční přírůstek knižních fondů se pohybuje okolo 100 000 svazků nejrůznějších typů dokumentů i formátů. S ohledem na zajištění adekvátní péče pro své fondy se NK ČR rozhodla po důsledné předinvestiční přípravě a řádném projednání s Ministerstvem kultury ČR přistoupit k zahájení veřejné soutěže na dostavbu druhé části depozitáře v Praze Hostivaři.

Účelem tohoto depozitáře, jehož užitná plocha bude 9 685 m2, je vybudovat nejen dostatečné kapacity pro uložení fondů (odhadovaná kapacita 3 miliony svazků, dostatečná záruka pro uložení fondů do roku 2034 a v optimistické variantě dokonce do roku 2039), ale zároveň na tomto pracovišti NK ČR dislokovat další pracovní kapacity, které jsou nutné pro zajištění všech podmínek pro řádné budování, zpracování, správu a ochranu knihovních fondů a také pro zajištění efektivních procesů digitalizace a ukládání digitálního obsahu. Řada těchto standardních činností přitom vyžaduje denní kontakt s knihovním fondem. „Realizací dostavby dojde k dalšímu omezení přesunů knihovních fondů, přičemž efektivní manipulace i případná centralizace konzervačních procesů jsou pro roli NK ČR jako zodpovědného správce kulturního dědictví zcela klíčové“, doplňuje generální ředitel NK ČR Mgr. Tomáš Foltýn. Dostavěný hostivařský depozitář má díky svým funkčním vlastnostem zároveň velký potenciál přispět i k rozvoji dalších důležitých činností Národní knihovny, mezi něž patří různorodé výzkumné aktivity, její metodické působení či podpora knihoven a dalších kulturních institucí postižených například dopady živelných katastrof, což už ostatně dokázala v předchozích dekádách. Dovolí i dále diversifikovat uložení digitálních dat. NK ČR je tak schopna zajistit dlouhodobé využití tohoto areálu. Doba nutná na zhotovení stavby byla v tuto chvíli stanovena na 24 měsíců.

NK ČR prostřednictvím této investiční akce zároveň konzistentně pokračuje v logicky a časově na sobě navazujících investičních celcích, mezi něž přirozeně patří i revitalizace Klementina. Další fáze revitalizace tohoto objektu s nevyčíslitelnou kulturně-historickou hodnotou naváže na dokončení stavebních prací v Hostivaři. Mgr. Tomáš Foltýn zdůrazňuje: „Národní knihovna se díky svému zodpovědnému přístupu snaží najít nejefektivnější cestu, jak předejít omezujícím dopadům rekonstrukce Klementina na své uživatele z řad široké veřejnosti i dalších paměťových a vzdělávacích institucí. Díky dostavbě depozitáře tak bude možné nalézt pro knihovní fondy, odborná pracoviště i pro značnou část poskytovaných služeb dočasné odpovídající zázemí a zmírnit tak negativní dopady stavebně/investičních akcí na chod knihovny. Dostavěná část depozitáře tedy nalezne své adekvátní využití prakticky ihned po svém dokončení a ověřovacím provozu.“

02.02.2023, HOLAN
E-zpravodaj Facebook Twitter Instagram Youtube