Národní knihovna České republiky

  • na webu
  • v katalogu
  • eds katalog
Nacházíte se zde: Úvod Aktuality Aktuality - archiv Aktuality 2016 V Národní knihovně se neřeší jen knihy

V Národní knihovně se neřeší jen knihy

Národní knihovna České republiky se i v letošním roce zapojila do nově řešených projektů NAKI. Projekty, u kterých je NK ČR nositelem, nebo spolunositelem, mají v následujících letech opět obohatit práci se zdroji, péči o fondy a řadu dalších oblastí. Všechny projekty spadají pod Program aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI).

U projektu Průzkum, konzervace a péče o novodobé knihovní fondy – materiály a technologie je NK ČR nositelem. Z uvedených projektů je tento nejstarší, běží již od roku 2013. Jeho náplní je průzkum fyzického stavu, konzervace, restaurování a péče o novodobé knihovní fondy, což znamená knihy vydané po roce 1800. Cílem projektu je vytvoření metodiky průzkumu fyzického stavu novodobých knihovních fondů s využitím vybraných instrumentálních metod (SurveNIR a mikrofadeometr), dále vývoj speciálních materiálů pro obnovu a restaurování novodobých knihovních fondů, např. plátna se zátěrem a lepidla ve spolupráci s Technickou univerzitou Liberec a týmem prof. Militkého, a vývoj a optimalizace specifických pracovních postupů a moderních technologií pro konzervaci a restaurování novodobých knihovních fondů.

Projekt ArcLib vede Knihovna Akademie věd ČR, v. v. i., a účastní se ho několik dalších institucí. NK ČR se podílí jako instituce spravující standardy pro digitalizaci a dlouhodobou ochranu digitálních dat. Cílem je vyvinout volně dostupný systém pro dlouhodobou ochranu dat (LTP - Long Term Preservation systém) a ten následně nabídnout k využívání paměťovým institucím, které vlastní či spravují digitální data. ArcLib bude nekomerční a jeho řešení využije volně dostupné nástroje. Podstatou systému je nejen uložení dat na zálohovaných a monitorovaných bezpečných nosičích, ale také to, že disponuje procesy, které umožňují monitorovat a řešit zastarávání formátů digitálních dat. Cílem je dlouhodobá ochrana uložených dat tak, aby je bylo možné i po desítkách let používat podle aktuálních parametrů vývoje softwaru.

Projekt Knihověda.cz má za cíl vytvořit portál k dějinám české knižní kultury do roku 1800. Příjemcem projektu je Knihovna AV ČR, v. v. i., NK ČR je spolu s Masarykovým ústavem a Archivem AV ČR, v. v. i., spolunositelem. Výsledkem bude vytvoření virtuálního prostředí pro výzkum kulturního dědictví, konkrétně dějin české knižní kultury do roku 1800. Všechny zdroje budou obsahovat odkazy na digitalizované dokumenty. Zcela novým edukativním a výzkumným nástrojem bude díky záznamům o tiskařské produkci Mapa tiskařské produkce Čech a Moravy do roku 1800.Součástí portálu bude také internetová Encyklopedie knihy v českém středověku a raném novověku.

NK ČR je spolunositelem i u projektu INDIHU, který cílí do rozvíjející se oblasti digital humanities. Má vytvořit potřebné nástroje a infrastrukturu pro vědeckou práci humanitně zaměřených vědních oborů (literatura, historie, filozofie atd.), jejímž základem budou elektronické zdroje – digitální dokumenty, elektronické databáze, specializované soubory dat vytvořené na akademických pracovištích atd. V rámci projektu vznikne nad specializovanými kolekcemi dat specializované virtuální rozhraní, jež má ambici stát se přehledným informačním systémem využitelným pro širokou badatelskou obec. Projekt nabídne i specializované workshopy pro studenty a pedagogy vysokých škol, kteří patří mezi klíčové cílové skupiny projektu.

U projekt IN-PROVE (budování INtegrovaného prostředí pro PRůzkum, Ochranu, Výzkum a Evidenci novodobých knihovních fondů) je NK ČR hlavním nositelem. Cílem projektu je vytvoření dalších pomůcek pro zabezpečení správy, budování a trvalého uchování novodobých bohemikálních fondů, které jsou uloženy v síti českých knihoven. Tyto činnosti patří mezi určující aktivity knihoven s konzervační povinností (zejména NK ČR, MZK Brno, VK Olomouc atd.). Do nedávné doby však nebylo vytvořeno aktivní prostředí, které by těmto institucím v naplňování uvedených cílů pomáhalo. Některé základní metodické pomůcky, softwarové nástroje či praktické činnosti byly již zavedeny prostřednictvím předchozích projektů. V rámci IN-PROVE bude vytvořen integrovaný systém pro práci s konzervačními sbírkami, který spojí doposud odděleně fungující nástroje, bude se pokračovat v mapování bohemikálních knihovních fondů se zaměřením na periodika. Uspořádají se i specializované workshopy, které se budou věnovat problematice trvalého uchování knižních dokumentů. Realizace projektu významně přispěje k zachování a zpřístupnění kulturního dědictví ČR.

22.01.2017, HOLAN
E-zpravodaj Facebook Twitter Instagram Youtube