Národní knihovna České republiky

 • na webu
 • v katalogu
 • eds katalog
Nacházíte se zde: Úvod Služby Důležité odkazy Ceník

Ceník placených služeb a poplatků Národní knihovny České republiky

Příloha Knihovního řádu Národní knihovny České republiky platná od 10. února 2014

Čtenářské průkazy a registrace
1 Registrační poplatek (účtován na všech registračních místech)
1.1
 • za provedení registrace a za každé její prodloužení
100,-
1.2.
 • držitelé průkazu ZTP/P, ZTP, TP a senioři nad 70 let (mimo uživatele Studovny vědeckých pracovníků)
zdarma
1.3
 • ostatní fyzické osoby (včetně všech uživatelů Studovny vědeckých pracovníků)
100,-
2 Poplatek za každé vystavení nového čtenářského průkazu

10,-

3

Poplatek za vystavení duplikátu čtenářského průkazu

50,-

4

Jednodenní vstupenka

10,-

5 Meziknihovní služby

5.1

vnitrostátní meziknihovní služby

5.1.1

 • výpůjčka knihovní jednotky z knihoven v ČR

zdarma

5.1.2
 • kopie z knihoven v ČR
dle ceníku dodávající knihovny
5.1.3
 • kopie dodávané knihovnám v ČR - za každých 10 (i započatých) stran předlohy
20,-
5.2. mezinárodní meziknihovní služby
5.2.1
 • za jednu kladně vyřízenou výpůjčku knihovní jednotky ze zahraničí - místo vydání Evropa mimo Velkou Británii
250,-
5.2.2
 • za jednu kladně vyřízenou výpůjčku knihovní jednotky ze zahraničí - místo vydání Velká Británie a mimo Evropu
450,-
5.2.3
 • za kopie každých 5 (i započatých) stran předlohy
40,-
5.3 poplatek za ztrátu knihovní jednotky půjčenou prostřednictvím mezinárodních meziknihovních výpůjčních služeb (poplatky se sčítají)
5.3.1
 • manipulační poplatek
200,-
5.3.2
 • náhrada celkové škody podle knihovního řádu a podle požadavků zahraniční (půjčující) knihovny


Zhotovování rozmnoženin, reprografické a jiné kopírovací služby
6.1 Kopie jednostranná A4 z předlohy do formátu A4
6.1.1
 • zhotovená v samoobslužném provozu
2,50
6.1.2
 • zhotovená na objednávky z předlohy připravené uživatelem (výjimka pro hendikepované osoby)
2,50
6.1.3
 • zhotovená na objednávky z novodobých konzervačních nebo vzácných fondů z předlohy připravené uživatelem
6,-
6.1.4
 • zhotovená na objednávky z novodobých konzervačních nebo vzácných fondů z předlohy připravené uživatelem (výjimka pro hendikepované osoby)
2,50
6.2 Kopie jednostranná formátu A3 (pokud zhotovení není v rozporu s požadavky ochrany fondů)
6.2.1
 • zhotovená v samoobslužném provozu
5,-
6.2.2
 • zhotovená na objednávky z předlohy připravené uživatelem (výjimka pro hendikepované osoby)
5,-
6.2.3
 • zhotovená na objednávky z novodobých konzervačních nebo vzácných fondů z předlohy připravené uživatelem
12,-
6.2.4
 • zhotovená na objednávky z novodobých konzervačních nebo vzácných fondů z předlohy připravené uživatelem (výjimka pro hendikepované osoby)
5,-
6.3 Kopie formátu A4 zhotovená velkoformátovým skenerem
6.3.1
 • černobílý tisk
12,-
6.3.2
 • černobílý tisk (výjimka pro hendikepované osoby)
2,50
6.3.3
 • barevný tisk
14,50
6.4 Kopie formátu A3 zhotovená velkoformátovým skenerem
6.4.1
 • černobílý tisk
16,-
6.4.2
 • černobílý tisk (výjimka pro hendikepované osoby)
5,-
6.4.3
 • barevný tisk
23,-
6.5 Kopie mikrofilmu (pozitiv)
6.5.1
 • do 20 políček paušálně
60,-
6.5.2
 • 21. a každé další políčko
2,80
6.5.3
 • nasnímání negativu - cena za plné pole mikrofilmu
4,-
6.6 Zpětná zvětšenina z mikrofilmu nebo mikrofiše
6.6.1
 • formát A4 v samoobslužném provozu
2,50
6.6.2
 • formát A4 na objednávku (včetně nasnímání předlohy)
14,50
6.6.3
 • formát A4 na objednávku z hotového mikrofilmu, mikrofiše ve fondu NK ČR
10,-
6.6.4
 • formát A4 na objednávku z hotového mikrofilmu, mikrofiše ve fondu NK ČR (výjimka pro hendikepované osoby)
2,50
6.6.5
 • formát A3 (jen z mikrofilmu) na objednávku (včetně nasnímání předlohy)
16,-
6.6.6
 • formát A3 na objednávku z hotového mikrofilmu ve fondu NK ČR
11,50
6.6.7
 • formát A3 na objednávku z hotového mikrofilmu ve fondu NK ČR (výjimka pro hendikepované osoby)
5,-
6.7 Fotografická reprodukce - digitální výstup bez nosiče dat

6.7.1
 • Uživatelská kvalita (Photoshop hodnota 3, RGB, JPG, 300 dpi)
126,-
6.7.2
 • Tisková kvalita (Photoshop hodnota 11-12, sRGB, JPG, 300 dpi)
250,-
6.8 Fotografická reprodukce (barevný fototisk)
6.8.1
 • 9x12 cm
100,-
6.8.2
 • 13x18 cm
100,-
6.8..3
 • 18x24 cm
106,-
6.8.4
 • 24x30 cm
114,-
6.8.5
 • 30x40 cm
126,-
6.9 Digitální kopie (uživatelský a nižší formát, sken 200 dpi) bez nosiče dat
6.9.1
 • digitalizováno na objednávku za každou stranu předlohy bez nosiče dat
12,-
6.9.2
 • zhotoveno z již digitalizovaných dokumentů za každý obrázek
10,-
6.9.3
 • z mikrofilmu a mikrofiše z fondu NK
12,-
6.9.4 Příplatek za každou stranu v rozlišení 300 dpi u položky 6.9.1
50%
6.10
Kopie dodáváné prostřednictvím eDDO
https://www.nkp.cz/sluzby/edodo
6.11 eBooks on Demand https://www.nkp.cz/sluzby/eod
6.12 Podle předmětu a povahy objednávky se přičítají další poplatky a příplatky (např. poštovné (čl.24) , balné (čl. 17a 18), nosič dat (čl. 23), poplatky za manipulaci s historickými a konzervačními fondy (čl. 16 atd.)

Rešeršní služby, exkurze


7.1 Poplatek za práci knihovníka při rešerších (za každou, i započatou, půlhodinu) 80,-
7.2 Pro knihovníky a instituce z knihovnictví v Knihovně knihovnické literatury zdarma
7.3 Bibliografické ověřování (za každou, i započatou, půlhodinu) 80,-
7.4 Ověřování informací přímo v dokumentech (za každou, i započatou, půlhodinu) 100,-
7.5 Dále se přičítají poplatky za tisk, kopie, resp. nosič dat, příp. balné a poštovné
8 Exkurze pro studentské kolektivy (maximálně 30 účastníků) 500,-
8.1
 • Pro knihovníky, studenty a instituce z knihovnictví
zdarma

Poplatky z prodlení, zástava a další poplatky a příplatky


9 Základní poplatek z prodlení u výpůjček mimo budovu - za každý kalendářní den po překročení stanovené výpůjční lhůty knihovní jednotky
9.1
 • za každou vypůjčenou knihovní jednotku
5,-
9.2
 • za každou knihovní jednotku mimořádné výpůjčky
10,-
9.3
 • za každou knihovní jednotku zprostředkovanou meziknihovními službami
10,-
10 Poplatek za upomínku (doporučený dopis ředitele NK ČR) 70,-
11 Poplatek za přípravu vymáhání soudní cestou (za každou knihovní jednotku) 200,-
12 Manipulační poplatek při likvidaci škody způsobené ztrátou nebo poškozením knihovní jednotky (za každou knihovní jednotku), přičemž nevratná částka 100,- se vybírá při ohlášení ztráty výpůjčky 200,-
13 Poplatek (nevratný) za oznámení o rezervaci knihovní jednotky (poštou, telefonicky) 15,-
14 Finanční zástava – jako jistota splnění podmínek výpůjčky, stanovuje se individuálně a skládá se na konto NK ČR v Komerční bance minim. 400,-
15 Poplatek za jedno užití reprografické kopie knihovní jednotky z historického nebo konzervačního fondu pro jiný účel než osobní potřebu (např. obrazová publikace, televizní pořad, film, pohlednice, propagační materiál):
15.1 z historických fondů stanoví individuální smlouva
15.2 z Národního konzervačního fondu a dalších konzervačních fondů za jednu stranu knihovní jednotky použité jako předloha, pokud nestanoví individuální smlouva jinak 100,-
15.3 Poplatek je účtován i v případě, že byla kopie pořízena pomocí vlastního zařízení uživatele
16 Manipulační poplatek za použití knihovních jednotek z historických a konzervačních fondů při reprografických službách (neúčtuje se držitelům průkazu ZTP/P, ZTP, TP)
16.1
 • 1 – 10 stran předlohy z jedné knihovní jednotky
20,-
16.2
 • 11 – 50 stran předlohy z jedné knihovní jednotky
100,-
16.3
 • Nad 50 stran předlohy z jedné knihovní jednotky
500,-
17 Poplatek za balné u mikrofilmu 70,-
18 Poplatek za balné u ostatních zakázek 35,-
19 Příplatek za neúplnou objednávku 20,-
20 Příplatek za zhotovení výřezu 4,-
21 Příplatek za přípravu předloh
21.1
 • do 10 citací paušálně
30,-
21.2
 • za 11. a každou další citaci
3,-
22 Příplatky za expresní služby 50%
23 Nosiče dat
23.1
 • tisk na papír formátu A4 1 strana
2,50
23.2
 • CD včetně papírového obalu
15,-
23.3
 • DVD včetně papírového obalu
30,-
24 Poplatek za doručení se účtuje ve skutečné výši včetně pojistného
25 Poplatek za vydání osvědčení pro vývoz do zahraničí předmětů kulturní hodnoty 500,-

Obecná ustanovení

26 Podle ust. § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v úplném znění, je možné v odůvodněných případech (např. dražší materiál, větší pracnost, vyšší náklady, kopie z předloh, které nepocházejí z fondů NK ČR) dohodnout s uživatelem v daném případě smluvní cenu.
27 U objednávek s předpokládaným souhrnným poplatkem ve výši nad 1000,- Kč se zpravidla vybírá záloha ve výši minimálně 50%
28 Ceny reprografických produktů jsou uváděny včetně DPH


Poplatky se účtují v celých korunách. Při úhradě v hotovosti se částka 0,50 Kč zaokrouhlí k nejbližšímu celému číslu směrem dolů.

Zaokrouhluje se celková částka.

Jana Huňová

08.08.2017
Vybrané položky ceníku

čl.  1 - Registrační poplatek
čl.  5 - Meziknihovní služby
čl.  6 - Reprografické služby
čl.  7 - Rešeršní služby, exkurze
čl.  9 - Poplatky z prodlení