Národní knihovna České republiky

 • na webu
 • v katalogu
 • eds katalog
Nacházíte se zde: Úvod Služby Chci službu Registrovat se vzdáleně Pravidla vzdálené registrace

Pravidla vzdálené registrace

 1. Uživatel, který se chce v NK ČR vzdáleně zaregistrovat, provede v Online katalogu NK ČR předregistraci do Národní knihovny. Úspěšné provedení předregistrace je potvrzeno na obrazovce a též zasláním automatické zprávy na e-mailovou adresu, kterou zájemce uvedl při předregistraci.
 2. Po úspěšné předregistraci získá uživatel od Národní knihovny:
  • ID uživatele - zobrazuje se po dokončení předregistrace, uvedeno je též ve zprávě, kterou NK ČR automaticky zašle na e-mailovou adresu uživatele
  • odkaz pro online úhradu registračního poplatku - zobrazuje se po dokončení předregistrace, uveden je též ve zprávě, kterou NK ČR automaticky zašle na e-mailovou adresu uživatele
  • Smlouvu - je také součástí zprávy, kterou NK ČR automaticky zašle na e-mailovou adresu uživatel
 3. ID uživatele bude sloužit i po dokončení vzdálené registrace jako přihlašovací údaj k jednotlivým poskytovaným službám. Heslo si zájemce o vzdálenou registraci zadává sám při předregistraci, později ho může změnit ve čtenářském kontě.
 4. V zaslané Smlouvě uživatel zkontroluje a doplní požadované informace (povinné údaje jsou označeny), takto vyplněnou Smlouvu vytiskne a nechá legalizovat (ověřit) svůj podpis na Smlouvě na kterémkoli kontaktním místě veřejné správy (např. pobočce České pošty poskytující službu Czech POINT). Při legalizaci je nutné předložit platný osobní doklad totožnosti.
 5. Podepsanou Smlouvu s ověřovací doložkou pro legalizaci je nutné Národní knihovně doručit jedním z následujících způsobů:
  • poštou na adresu NK ČR (na obálku je nutné uvést HALA SLUŽEB - registrace)
  • naskenovanou smlouvu zaslat na adresu hala.os@nkp.cz, je nutné naskenovat kompletní Smlouvu včetně ověřovací doložky o legalizaci, akceptován je sken vytvořený na vlastním zařízení uživatele (pod podmínkou adekvátní kvality a čitelnosti výsledného skenu) nebo sken vzniklý v rámci služby Konverze poskytované na Czech POINTu.
 6. NK ČR si vyhrazuje právo odmítnout ověřenou Smlouvu v případě, že:
  • text Smlouvy bude uživatelem jakkoliv pozměněn (s výjimkou identifikačních údajů uživatele v hlavičce smlouvy či v článku II)
  • v hlavičce smlouvy a článku II nebudou uvedeny platné údaje uživatele. Pokud se odlišují osobní údaje uživatele uvedené v článku II Smlouvy od údajů v ověřovací doložce pro legalizaci, NK bude považovat za platné údaje zapsané v ověřovací doložce pro legalizaci.
 7. Uživatel uhradí registrační poplatek na 1 rok (365 dnů). Výše registračního poplatku se řídí platným Ceníkem placených poplatků a služeb NK ČR, příloha č. 5 Knihovního řádu. Odkaz pro úhradu registračního poplatku zašle NK ČR na e-mailovou adresu, kterou uživatel zadal při předregistraci. Platbu je možné provést výhradně platební kartou online. Po přijetí platby je uživateli na jeho e-mailovou adresu zasláno potvrzení o úhradě.
 8. Ze strany uživatele mohou kroky uvedené v bodech 4 a 5 a úhrada registračního poplatku probíhat souběžně. Pokud uživatel uplatňuje některý z nároků na slevu (viz Ceník placených služeb a poplatků NK ČR), je vhodné nejprve Národní knihovně zaslat podepsanou Smlouvu a doklad pro uznání slevy pro držitele TP, ZTP, ZTP/P a s případnou platbou registračního poplatku vyčkat na výzvu ze strany NK.
 9. Nejpozději do 2 pracovních dnů od zaevidování úhrady registračního poplatku v NK a doručení podepsané Smlouvy (podle toho, ke které skutečnosti dojde později) knihovna dokončí registraci, aktivuje přístup ke zdrojům a službám dostupným pro vzdáleně registrovaného uživatele a uživatele bude informovat e-mailem. E-mailem mu zašle též sken uzavřené Smlouvy.
 10. Vzdáleně registrovaným uživatelům není vydáván čtenářský průkaz.
 11. NK ČR je oprávněna předregistraci zrušit v případě, že do 7 kalendářních dnů od předregistrace nastane některá z následujících situací:
  • NK od uživatele neobdrží podepsanou smlouvu a nebude uhrazen registrační poplatek
  • NK od uživatele obdrží podepsanou smlouvu, registrační poplatek nebude uhrazen a z věku či doložených dokladů (viz bod 8) nevyplyne, že by uživatel měl nárok na slevu (Ceník placených služeb a poplatků NK ČR). V takovém případě Národní knihovna ještě uživatele kontaktuje na jeho e-mailové adrese uvedené v předregistraci a vyzve ho k úhradě registračního poplatku. Pokud uživatel do 10 kalendářních dnů od této výzvy úhradu neprovede, již zaslaná Smlouva bude skartována.
  • Uživatel uhradí registrační poplatek a zároveň Národní knihovně nebude doručena podepsaná Smlouva. V takovém případě Národní knihovna uživatele kontaktuje na jeho e-mailové adrese uvedené v předregistraci a vyzve ho k zaslání podepsané Smlouvy. Pokud uživatel do 10 kalendářních dnů od této výzvy podepsanou Smlouvu nezašle, již uhrazený registrační poplatek bude vrácen zpět na účet, z něhož byl zaplacen, a to do 14 pracovních dnů ode dne, kdy NK uživateli oznámí, že vzdálenou registraci není možné dokončit
 12. Pokud při dokončování registrace na základě dodané Smlouvy a úhrady registračního poplatku Národní knihovna zjistí, že daný uživatel již v NK ČR evidován je, pak může nastat některá z následujících situací:
  • je-li s jeho registrací spojen závažný přestupek vůči Knihovnímu řádu: v takovém případě si NK vyhrazuje právo vzdálenou registraci odmítnout, již uhrazená platba bude vrácena na účet, ze kterého byla zaplacena, a to do 14 pracovních dnů ode dne, kdy NK uživateli oznámí, že vzdálenou registraci není možné dokončit, a dojde ke skartaci zaslané Smlouvy
  • s jeho platnou registrací jsou spojeny přestupky vůči Knihovnímu řádu: v takovém případě si NK vyhrazuje právo vzdálenou registraci odmítnout, již uhrazená platba bude vrácena na účet, ze kterého byla zaplacena a dojde ke skartaci zaslané Smlouvy
  • uživatel je již evidován v NK bez platné registrace, s níž jsou stále spojeny přestupky vůči Knihovnímu řádu: v takovém případě NK uživatele kontaktuje, vzdálenou registraci bude možné provést pouze v případě, že dojde k vyrovnání závazků, v opačném případě si NK vyhrazuje právo vzdálenou registraci odmítnout, již uhrazená platba bude vrácena na účet, ze kterého byla zaplacena a dojde ke skartaci zaslané Smlouvy
  • uživatel je již evidován v NK bez platné registrace, s níž nejsou spojeny přestupky vůči Knihovnímu řádu: v takovém případě NK uživatele kontaktuje a dle potřeby upraví následné kroky tak, aby nedošlo k duplicitní registraci
 13. V případě, že vzdáleně registrovaný uživatel bude mít zájem stát se registrovaným uživatelem (Knihovní řád, část prvá) a využívat další služby, je nutné při první osobní návštěvě kontaktovat pracovníky Haly služeb, splnit podmínky registrace (viz Knihovní řád, část čtvrtá) a uhradit poplatek za vystavení čtenářského průkazu dle platného Ceníku placených služeb a poplatků NK ČR, příloha č. 5 Knihovního řádu. Platnost čtenářského průkazu bude nastavena tak, aby uživatel dokončil započaté registrační období 365 dnů.
 14. Na blížící se datum vypršení registrace bude uživatel předem upozorněn e-mailem. V případě zájmu o další služby je nutné požádat (e-mailem) o prodloužení registrace a zaplatit roční poplatek dle Ceníku placených služeb a poplatků NK ČR (nutné opět doložit doklady opravňující k čerpání případné slevy).
 15. Všechny informační zdroje a informace v nich uložené je uživatel povinen používat v souladu s platnými právními předpisy.
 16. Pokud není v těchto pravidlech uvedeno jinak, postupuje se dle Knihovního řádu.

04.10.2021
Vzdálená registrace v kostce
 1. předregistrujte se v NK ČR
 2. e-mailem obdržíte předvyplněnou Smlouvu a údaje k platbě
 3. Smlouvu zkontrolujte a doplňte chybějící údaje
 4. Smlouvu vytiskněte a např. na CzechPOINTu nechte ověřit svůj podpis na Smlouvě
 5. naskenovanou Smlouvu s ověřeným podpisem zašlete na hala.os@nkp.cz nebo poštou na adresu NK ČR
 6. pokud uplatňujete nárok na slevu, zašlete nám podklady k jejímu uznání
 7. zaplaťte registrační poplatek online platební kartou, konkrétní odkaz pro platbu naleznete v úvodním e-mailu

Podrobný návod pro vzdálenou registraci (pdf)

Další informace ke vzdálené registraci

Registrační poplatek a online platba
Lhůty

Do 7 kalendářních dnů od předregistrace je nutné:

 • zaslat (e-mailem, poštou) Smlouvu s ověřeným podpisem
 • uhradit registrační poplatek (neuplatňujete-li nárok na slevu)


Dokončení registrace a aktivace služeb

NK ČR registraci dokončí nejpozději do 2 pracovních dnů od zaevidování úhrady registračního poplatku a doručení podepsané Smlouvy (podle toho, ke které skutečnosti dojde později).

 

Pokud NK ČR do 7 kalendářních dnů od předregistrace obdrží pouze část podkladů, bude uživatele kontaktovat s výzvou k doplnění podkladů pro dokončení vzdálené registrace.

Kam se obrátit

Hala služeb

Vzdálená registrace od 14. 9. 2021

Národní knihovna ČR nabízí vzdálenou registraci jako experimentálně poskytovanou službu
(Knihovní řád, část druhá Služby uživatelům, bod 7)